Home » Kildepakker » 1864

1864

Et af Danmarkshistoriens største traumer er krigen i 1864, som førte til tabet af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Krigens eftervirkninger trækker spor helt op til vor tid.

Erik Henningsen: Tilbagetoget fra Dannevirke

Erik Henningsen: Tilbagetoget fra Dannevirke

De militære nederlag i Dybbøl og på Als var eftertrykkelige, de diplomatiske nederlag ydmygende. Ved fredsslutningen gik en tredjedel af det danske monarkis territorium og to femtedele af befolkningen tabt. Mest smerteligt var, at også de dansktalende og dansksindede slesvigere, som beboede den nordlige halvdel af hertugdømmet Slesvig, kom under fremmed herredømme.

Krigen betød imidlertid også, at Danmark blev en homogen nationalstat. Allerede i samtiden var den politiske og militære krigsførelse et offentligt diskussionspunkt, og lige siden har skiftende generationer af historikere fulgt op.

Hvad var årsagerne til det store nederlag – og hvem havde ansvaret? Den diskussion havde vidtrækkende politiske følger i 1864 og årene derefter. Blandt historikerne er den endnu ikke afsluttet.

Kildematerialet

Der er et rigt kildemateriale til den dansk-tyske krig i 1864. Materialet er omfattende og ingenlunde overskueligt. En mindre del af det foreligger i trykt form. Det gælder blandt andet forhandlingsprotokollerne fra det øverste beslutningsniveau – Statsrådets forhandlinger. Bind IX og X omfatter perioden 19. januar 1863-28. juli 1866. Her gengives ministrenes og kongens standpunkter, indstillinger og beslutninger. Dertil kommer samlinger af aktstykker, som blev udgivet i samtiden. Det er f.eks. ”Aktstykker, vedkommende den dansk-tydske Strid I-III” (Historisk Tidsskrift 1862-67), der bl.a. rummer kilder til Londonkonferencens og Wienerfredens historie. En dansk version af Londonkonferencens protokol blev udgivet under titlen Protokoller over Londoner Conferencens Møder fra den 20. Apr. til den 25. Jun. 1864 (1864). Desuden findes der en række udgivelser af breve, dagbøger og erindringer fra de ledende personer -såvel fra politisk som militær side. Se herom i Bibliografi og Ikonografi 1864 (1970). En række militære kilder er trykt som bilag til Generalstaben: Den dansk-tydske Krig 1864, I-III (1890-92).

Et dyberegående studium af krigen i 1864 forudsætter imidlertid inddragelse af de mange utrykte kilder fra arkiverne. Her publiceres derfor et udvalg af materiale fra Statens Arkivers samlinger, idet det pointeres, at der netop er tale om et udvalg:

  • Udenrigsministeriet, arkivserien ”Samlede sager 1856-1910”, Krigen i 1864 I-XLVI
  • Krigsministeriet, arkivserierne ” Diverse materiale vedrørende krigen 1864”, ”Rapport om fægtninger til tryk” og ”Rapporter om fægtninger – afskrifter”
  • Armeens Overkommando, arkivserien ” Såkaldt “senere indkomne sager” vedr. krigen i 1864”
  • Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé, arkivserien ”F. Bilag til Korpsauditoriatets journaler”

Det er også muligt at tilgå en række militære personarkiver. Personarkiverne rummer typisk breve, dagbøger og erindringsoptegnelser.

 

Se arkivalierne om 1864 her

Slesvigsk Samling har udarbejdet en oversigt over nyere litteratur om 1864.

Få mere at vide om 1864 på Århus Universitets danmarkshistorien.dk